Halvtonsklaffar

eller hur man byter tonart på en folkharpa

Folkharpor är till sin natur diatoniska instrument dvs, det finns inga b- eller korstecken från början, utan man måste ”tillverka” dessa!

Halvtonsklaffar monteras för att möjliggöra tonartsbyten utan att man måste stämma om harpan. En halvtonsklaff behövs för varje sträng man vill kunna höja tonen på. En halvtonsklaff höjer tonen på ”sin” sträng med just en halvton genom att förkorta strängen något. Det är inte säkert att du behöver klaffar till alla strängarna på din harpa. Det beror på vilka tonarter du vill kunna spela i.

VILKA KLAFFAR BEHÖVER JAG?

Om harpan är stämd i tonarten C
:
För att kunna spela i tonarten G, behövs klaffar på alla F-strängar.För att kunna spela i tonarten D behövs klaffar på alla F- och C-strängar.

Men om man vill spela i tonarten F då?:
För att kunna spela i tonarter med b-tecken, får man stämma ner vissa strängar, i detta fall får man stämma alla H-strängar till Bess. För att sedan kunna spela i tonarten C behövs klaffar på alla Bess-strängar för att kunna höja dessa till H osv.
Jag ger gärna råd om hur många halvtonsklaffar du kan behöva – var inte rädd att fråga! Det är lättare att installera många klaffar på en gång. Klaffar måste monteras på den färdiga harpan.

Jordan halvtonklaff
En enklare variant i svart plast. ”En storlek passar alla”. Enkel att montera med 2 små skruvar och vanliga verktyg. Svårare att justera sedan klaffen väl är installerad.
Sek 90

Loveland halvtonsklaff
En välbeprövad typ som är lätt att installera och justera med särskilda verktyg (se nedan), ger god ton, och sliter mindre på strängarna. Dessa ger en något renare ton när klaffen är ”på”. Ser trevligare och ”proffsigare” ut. Dessa klaffar kommer i olika storlekar beroende på strängens längd och tjocklek. Något dyrare.
Sek 210

Verktyg för montering av Loveland halvtonsklaffar
Vill du själv montera dina Loveland klaffar pga att du vill spara på utläggen – eller för att du tycker om utmaningar! – kommer du att behöva dessa verktyg. 
Dessutom kommer du att behöva en steglös skruvdragare samt en liten nyckel på ¼ tum för att justera klaffhandtagen.
Sek 155

Separat skruvmejsel till Loveland halvtonsklaffar Sek 85
Separat 1/4"" nyckel till Loveland halvtonsklaffar  Sek 150 

Montering av halvtonsklaffar     
Jordan klaffar  per styck         Sek 65
Loveland klaffar per styck       Sek 95

Obs! Montering av halvtonsklaffar måste ske, när strängarna har stabiliserat sig.


Halvtornsklaffar


Jordan Halvtonklaff
Jordan halvtonklaff


Loveland halvtonsklaff
Loveland halvtonsklaff


Verktyg
Verktyg för montering av
Loveland halvtonsklaffar
line
Levers

or how to change key on a folk harp

Most folk harps are tuned diatonically, in other words in a simple scale, like the white notes on the piano. There are no sharps or flats (black notes) to start with - you have to "make" these.

Levers are installed in order to be able to play in different keys without having to retune the harp.  A lever raises the note of the string on which it is installed by a semitone, by shortening the string somewhat. This means that you need to install a lever on every string where you want to be able to raise the note.
Which levers you are going to need depends on which keys you wish to be able to play in. You may not need a lever for every single string - see below.

WHICH LEVERS WILL I NEED?

If the harp is tuned to the key of C:
Levers on all the F-strings raise these to F# and allow you to play in the key of G
Levers on both the F- and the C-strings raise these to F# and C# allowing you to play in the key of D, and so on.

But what if I want to play in one of the flat keys?:
In order to play in a key with flats, these strings must be tuned down a semitone to start with. For example, to play in F, all the B strings must be tuned down to B flat. When you later want to play in the key of C, you will then have to have levers on these strings in order to take away the flats. I am happy to give advice concerning which levers you will need, so don't be afraid to ask.

It is always easier to install all the levers you think you will need in one go. Levers must always be installed on the completed harp.

Jordan lever
A simpler lever in black plastic. "One size fits all".  Jordan levers are easy to mount with 2 little screws and regular tools.  Once the lever is installed it is more difficult to adjust should this be necessary.
Sek 90

Loveland lever
This is a well-tried lever which gives good tone and is kind on the strings. A big advantage with Lovelands is that they can easily be adjusted after mounting.  Come in different sizes depending on the length and thickness of the string. Look appealing and give the harp a "professional" appearance. Somewhat more expensive.
Sek 210

Tools for installation of Loveland levers
you would like to install your own Loveland levers - to keep expenses down, or because you like a challenge - you will need these special tools. The set includes a ball-end Allen driver, a #36 drill   bit and a #36 x 32 tap bit. You will also need a reversible drill and a little  ¼" end wrench to adjust the lever handle. Perfect pitch or an electronic tuner help a lot. Come with full instructions.
Sek 155

Ball-end Allan screw-driver for Loveland levers  Sek 85
Separat 1/4" key for Loveland levers  Sek 150

Mounting of levers
Jordan type per lever             Sek 65
Loveland type per lever          Sek 95

Note!  Semitone levers must be mounted on the harp when the strings have stabilised


Halvtornsklaffar


Jordan Halvtonklaff
Jordan lever


Loveland halvtonsklaff
Loveland lever


Verktyg
Tools for installation of
Loveland levers
line
TILL MENYN (up to menu)